Elektrorevize Kotek
Přístroje

Jaké revizní přístroje používáme

   
Používáme pouze kvalitní měřicí přístroje s platným kalibračním listem. Přístroje splňují přísné požadavky souboru norem ČSN EN 61557 na revizní přístroje pro revize v nízkonapěťových rozvodných sítích.

Vlastnosti přístroje Eurotest 61557
 
Tento přístroj umožňují měřit:

přechodové odpory: automatická kompenzace odporu měřicích šňůr, automatická změna polarity zkušebního proudu; vodivé spojení: slouží k „prozvonění obvodů“, k vyhledávání zkratů apod.; je to vlastně běžný ohmmetr s akustickou indikací;

izolační odpory: měřené napětím 50/100//250/500/1000 V; měřený izolační odpor je až 1000 MΩ;

proudové chrániče: přístroj je velmi dobře vybaven pro měření proudových chráničů. Jmenovitý proud lze zvolit v rozsahu 10/30/100/300/500/1 000 mA. Počáteční fázi rozdílového proudu, který přístroj generuje, lze zvolit (0°/180°), je možné měřit standardní a selektivní chrániče. Vypínací čas chrániče je možné měřit násobky jmenovitého rozdílového proudu chrániče (půlkrát, jedenkrát, dvakrát, pětkrát). Přístroj měří i dotykové napětí a impedanci smyčky bez vybavení chrániče. Samozřejmostí je možnost měřit vybavovací proud chrániče postupně narůstajícím proudem, dotykové napětí při vybavovacím proudu a vypínací čas při dosažení vybavovacího proudu chrániče. Je rovněž možné provádět zevrubný test chrániče v režimu AUTO;


impedance: vypínací smyčky, impedance sítě, zkratový proud, síťové napětí a frekvence; sled fází;

měření přepěťových ochran: určí napětí, při kterém nastane průraz přepěťové ochrany, rozsah 50 až 1 000 V;

funkce LOCATOR: umožňuje bezkontaktně určit jednotlivé okruhy v instalaci. Pracuje na principu vysílač/přijímač, je použitelná v obvodech pod napětím i bez napětí;

Eurotest 61557

zemní odpory: čtyřbodová metoda, čtyřbodová metoda + jedny proudové kleště, dvoje proudové kleště – tzn. měření bez rozpojování zemničů a bez sond, rezistivita půdy;
 Multifunkční měřicí přístroj METREL Eurotest 61557měření proudů pomocí proudových kleští: skutečná efektivní hodnota proudu, unikající proud, špičkový (např. rozběhový) proud;


měření výkonu: činný, jalový, zdánlivý, účiník;

měření energie: v časovém intervalu nastavitelném v rozmezí 1 min až 25 h;


harmonická analýza:
napětí nebo proud, celkové harmonické zkreslení a jednotlivé liché složky až do 21. harmonické;

 

skutečná impedance: vypínací smyčky, sítě mezi L-N a mezi dvěma fázemi, zkratový proud včetně výpočtu dotykového napětí, měření síťového napětí. Při měření lze nastavit počáteční fázi měřicího proudu, což u některých typů proudových chráničů může umožnit změření impedance bez vybavení chrániče;


odpor smyčky N-PE:
měření odporu N-PE a výpočet zkratového proudu;

přístroj zobrazuje na displeji reálný čas.

Vlastnosti přístroje REVEX plus

Měřené veličiny:

Přechodové odpory: proud 200 mA, rozlišovací schopnost 0,001 Ω;

 REVEXplus

Izolační odpor: měřicí napětí 500 V, měřicí rozsah do 100 MΩ;

Náhradní unikající proud: do 20 mA, rozlišovací schopnost 0,001 mA;
 
  ILLKO REVEXplus - revize elektrospotřebičů a ručního nářadí
Proud procházející PE vodičem a dotykový proud:  do 10 mA, rozlišovací schopnost 0,001 mA; je měřena i stejnosměrná a pulsní usměrněná složka unikajícího proudu;

Rozdílový proud: do 10 mA, rozlišovací schopnost 0,001 mA;

Unikající proud klešťovým transformátorem nebo třífázovým adaptérem:
do 20 mA;

Příkon spotřebiče činný / zdánlivý: do 3500 W/VA, účiník
;

Proud procházející spotřebičem:
do 16 A;

Napětí v síti:
207 až 253 V;

Proud měřený klešťovým transformátorem:
do 100 A.
 příslušenství měřicích přístrojů
  Příslušenství měřicích přístrojů